De Vennen 11, 9321 HR Peize | T.: 050 - 50 333 44

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voeten op Handen Gedragen

ARTIKEL 1

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door zorgaanbieder mevrouw J.A.M. van Riet, handelend onder de naam Voeten op Handen Gedragen. Hierna verder genoemd: VOHG
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Cliënt geeft door aanvaarding van de aangeboden behandeling toestemming aan VOHG deze behandeling uit te voeren.

 
ARTIKEL 2

 1. De cliënt is te allen tijde verplicht VOHG, gevraagd en ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke (medische) informatie te verstrekken.
 2. Wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres of telefoonnummer dient de cliënt terstond aan VOHG door te geven.

 

ARTIKEL 3

Betalingen

 1. Betaling van de behandelingen dienen direct na afloop van iedere sessie te geschieden door contante voldoening (in Euro). Bij uitzondering – en alleen na toestemming van VOHG – kan het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na de factuurdatum worden overgemaakt op de door VOHG aangegeven bankrekening.
 2. Na het verstrijken van de hierboven genoemde betalingstermijn is de cliënt in verzuim en kan VOHG na ingebrekestelling incassomaatregelen nemen. De vordering wordt dan tevens belast met de wettelijke rente, gerekend vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden tot aan de datum van betaling. Alle kosten voortvloeiend uit de incasso, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden op minimaal 15% van de hoofdsom gesteld.

 

ARTIKEL 4

Vergoedingen door zorgverzekeraars

 1. De kosten van een behandeling worden door de meeste zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering gedeeltelijk of geheel vergoed. Uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten zorgverzekering. VOHG heeft hier geen invloed op.
 2. De cliënt dient zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn verzekeringsvorm en -voorwaarden en dient zelf te controleren of en in welke mate de betreffende behandeling door zijn zorgverzekeraar wordt vergoed.
 3. De cliënt dient zelf de door VOHG in rekening gebrachte behandelkosten te declareren bij zijn zorgverzekeraar.
 4. VOHG is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de door hem bij de cliënt in rekening gebrachte behandelkosten en de door de cliënt van zijn zorgverzekeraar ontvangen of te ontvangen vergoedingen m.b.t. de behandelingen.
   

  ARTIKEL 5

Afspraken annuleren

 1. Indien de cliënt voor een afgesproken behandelsessie verhinderd is, dient VOHG hiervan ten minste 24 uur tevoren op de hoogte te worden gesteld. Een niet of niet tijdig geannuleerde behandelsessie wordt door VOHG bij de cliënt in rekening gebracht.
 2. Een annulering dient telefonisch te geschieden. Bij een annulering via de telefoonbeantwoorder geldt het tijdstip van de ontvangst van het annuleringsbericht door de zorgaanbieder als tijdstip van de melding van de verhindering. Annulering via e-mail wordt niet geaccepteerd.
 3. VOHG kan van bovenstaande ten gunste van de cliënt afwijken, bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekte dan wel overmacht.
 4. VOHG heeft het recht een afgesproken behandelsessie te annuleren. Door plotselinge ziekte dan wel overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. VOHG zal zo spoedig mogelijk, in overleg met de cliënt, een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de geannuleerde behandelsessie.


  ARTIKEL 6

Aansprakelijkheid

 1. VOGH is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing van en/of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.
 2. VOHG is, als lid van de NVST, verplicht collectief verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
 3. De aansprakelijkheid van VOHG voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door VOHG gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 4. Alle aanspraken jegens VOHG vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende behandeling of dienst.
   

  ARTIKEL 7

Kwaliteitsbeleid

 1. VOHG is lid van de NVST (lidnummer L1271) en is bij de RBCZ geregistreerd als BCZ® registertherapeut (registratienummer 107375R).
 2. De kwaliteit en de professionaliteit van de leden van de NVST worden bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klachtenregeling maken daar deel van uit. Tevens zijn de leden van de NVST verplicht collectief verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en hebben zij een collectieve rechtsbijstandsverzekering.
 3. De RBCZ hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op de gebieden van vakkennis, scholing, ervaring, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Iedere BCZ® registertherapeut wordt hierop periodiek getoetst. Tevens is VOHG, als BCZ® registertherapeut, gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ en onderworpen aan het onafhankelijk tuchtrecht van de TCZ.
   

  ARTIKEL 8

Klachtenregelingen en tuchtrecht

 1. VOHG spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen. Heeft de cliënt desondanks klachten hierover, dan dient de cliënt deze allereerst voor te leggen aan en te bespreken met VOHG.
 2. Wanneer de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de cliënt gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan deze vervolgens een klacht indienen bij de NVST of bij de RBCZ. VOHG neemt deel aan de Klachtenregeling van de NVST en is tevens gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. Op de websites van de NVST (www.nvst.nl/klachtenformulier) en van de RBCZ (www.rbcz.nu) treft u hierover informatie aan.
 3. Wanneer de cliënt van mening is dat VOHG een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. VOHG is, als BCZ® registertherapeut, onderworpen aan het – bij TCZ ondergebrachte – onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Op de website van de TCZ (www.tcz.nu) treft u hierover informatie aan.
   
  ARTIKEL 9
  Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen VOHG en zijn of haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Nederland locatie Groningen.